مدیریت آموزش و پرورش کاشان

پیاده روی دانش آموزان دبستان شاهد به مناسبت هفته بهداشت روانانتخابات شورای دانش آموزی - دبیرستان زرگرزادههمایش حافظ در ساحت عاشورا- مدرسه حافظ سن سنروز جهانی غذا- دبستان خجسته کیاانتخابات شورای دانش آموزی  دبستان امام جواد