مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن ستارگان دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) و افتتاح کانون شهید حججیتودیع وتکریم آقای حدادیان سرپرست آموزش وپرورش و معرفی آقای حسین مقنی به عنوان مدیر آموزش و پرورش کاشکمیته کتاب (بررسی و برنامه ریزی پیرامون فعالیت های آموزش وپرورش در خصوص کاشان پایتخت کتاب ایران).