مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن نیکوکاری و جشنواره غذا- مراسم  پایان سال دبیرستان یزدانپور طاهرآباددیدار با رییس اداره برقبازدید از مدارس در حال ساخت - مدرسه مادربازدید از مدارس در حال ساخت - مدرسه مسکن مهرامیرحسن متقی - منتخب کشوری جشنواره جابر بن حیان با طرح اعلام بی آبی کولر