مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جشن قرآن - دبستان حمیدی نیاسرنمایشگاه خط و کدو آثار مرتضی دیدار-دبیرستان دهخداتجلیل از مدال آوران استانی- مجتمع معلولان فهمیدهجشن قرآن - دبستان کمرانیان نشلججشن الفبا- دبستان قنایی محمود آباد