مدیریت آموزش و پرورش کاشان

بازدید مسئولین وزارت و اداره کل رفاه از پروژه های در حال تکمیلبازدید مدیریت آموزش و پرورش از مرکز رفاهی فرهنگیان بازدید از دانشگاه کاشان و شرکت در همایش کشت بادام کوهی-دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه اینشست شورای دانش آموزی مدرسه محتشمی با مسئول کتابخانه مرحوم عبدالرضا راوندی و حضور بر سر مزار آنمرحوم