مدیریت آموزش و پرورش کاشان

انتخاب غلامحسین محمودی به عنوان مدرس ملی سازمان دانش آموزیانتخاب آقایان اکبریان،بهکام و ناجی آبادی به عنوان مربیان استانی سازمان دانش آموزیکسب رتبه نخست مسابقات قرآن فرهنگیان کشور توسط آقای علی عنایتی فرد ورودیهای فرزانگان کاشان در اردوکلاس های تابستانی دبستان طالبیان سمپادیهای شهید ترکیانفر در کلاس آمادگی نشست کارشناسان پژوهش اداره کل با اعضا دبیرخانه اقدام پژوهی کاشان