مدیریت آموزش و پرورش کاشان

بازدید از مدارس جوشقانانتصاب جناب آقای غلامرضا بخشی موحد به سمت معاون پشتیبانی و توسعه مدیریتبازدید کارشناسان تکنولوژی و آموزش و سرگروه های متوسطه اول و دوم از مدارس کاشاناردوی دانش آموزی، تهران - دبیرستان ماندگار امام خمینیاجرای برگزیده شعار پروژه مهر - مدرسه حافظ سن سنجلسه آموزشی توجیهی کارشناسان آموزش ابتداییبررسی آمار بی سوادی و اعلام همکاری معاون بهداشت و درمان جناب دکتر مروجینشست مسولین کلینیک فرهنگیان با حضور نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر ساداتی نژادآسفالت جاده اردوگاه لقمان حکیم پس از 35 سال