مدیریت آموزش و پرورش کاشان

جلسه شورای اداری آموزش و پرورشتجلیل از بازنشستگان جدید اداره آموزش و پرورش کاشانجشن تکلیف - دبستان بهشت کتابچی حضور اتش نشان ها در رابطه با چهارشنبه سوری -دبیرستان پسرانه شاهدجشن ستارگان - دبیرستان نمونه دولتی سپیده کاشانیاردوی زیارت محمد هلال آران و بازدید از گنجینه شهدا-دبیرستان شهید جمالانجام کاربست مجلات رشد-دبستان بهشت کتابچیهمایش جلوگیری از حوادث چهارشنبه سوری-دبیرستان امام خامنه ای جشن تکلیف - دبستان قاضی طباطباییدرختکاری در بلوار دانش-دبیرستان هاشم زادهچیدمان سفره هفت سین برای مهمانان نوروزی-هنرستان دستمالچیجلسه ای در رابطه با چهارشنبه سوری با همکاری بهداری-دبستان هاشمی سن سن