مدیریت آموزش و پرورش کاشان

دیدار با رؤسای دانشگاه ها و رییس اداره اوقاف کاشان به مناسبت روز دانشجو و هفته وقفکاروان راهیان نور ویژه دانش آموزان دختربرگزاری مانور زلزله در مدارس کاشان - دبیرستان پسرانه صفاریمراسم مذهبی - دبستان گلهابینایی سنجی، پلیس و کتابخوانی در دبستان جنتشورای امربه معروف - دبیرستان محتشمیگرامی داشت روز ناشنوایان -دیدار با دانش آموزان و تقدیر از کارکنان مدرسه استثنایی جبار باغچه بان